Yönetici Akademi

İGEDER Yönetici Akademi birimi “bir okul müdürü kadar okuldur” anlayışına binaen okul yöneticilerine yönelik liderlik modelleri çalışmasını 5 alanda yapmaktadır.

 

Tanış Atölyesi

Günümüzde, kurumların gelişmesi ve varlığını sürdürmesi açısından iletişim vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki başarılı kurumların ve başarılı yöneticilerin ortak özelliği dinlemeyi çok sık yapabilmeleridir ayrıca bu kurumlarda yatay ve düşey iletişimin doğru yapıldığı da tespit edilmiştir.

Mevlana’nın dediği gibi Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Bu felsefe temelli olarak okul liderine yönelik yaptığımız çalışmalar ile yöneticilerin okul toplumunu oluşturan unsurlarla doğru iletişim kurmalarında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Okul yöneticisinin kişisel iletişim politikasının ve buna bağlı olarak okulun iletişim politikasınin nasıl oluşturulduğu, İrtibat Ağı (Networking) açısından kartvizitin etkisi, önemi ve doğru kullanımı etkinlikleri yapılmaktadır. Kuruma yeni başlayanlar için okul müdürünün personelini karşılamasının kuruma aidiyetlik duygusu oluşturmada ki önemi ve buna binaen öğrenci açısından ilk dersin nasıl olması gerektiği ile ilgili drama etkinlikleri yapılmaktadır.

 

Vizyoner Liderlik Atölyesi

Vizyon; bir örgütün veya kurumun geleceğe yönelik arzulanan resmidir.

Liderlik konusunda yapılan araştırmalarda özellikle 1990'lı yıllarda vizyoner liderlik konusuna büyük önem verilmiştir. Vizyoner liderin önemi örgütlerin veya kurumların geleceğine yönelik belirsizlikleri gidermesinde gösterdiği başarıya dayanmaktadır Örgütlerde veya kurumlarda meydana gelen hızlı değişim örgütlerin geleceğe yönelik kararlarını etkilemektedir bu hızlı değişim süresince örgütleri paylaşılan bir vizyonla geleceğe taşıyan ve örgütsel körlükten kurtaran vizyoner liderler geleceğin liderleri olarak görülmektedir.

Atölye çalışmalarımızda liderlikte vizyonun önemi ve kurum vizyonunun kurumun tüm bireyleri tarafından oluşturulması ve kabul etmesi, sahiplenmesi nasıl sağlanır uygulamalı olarak gösterilmektedir. Belirlenen vizyona bağlı olarak ise misyon oluşturulmaktadır.

 

Kültürel Liderlik Atölyesi

örgütleri sembolik açıdan ele alan yaklaşımlar örgütün sembollerle çevrili bir Ağa sahip olduğunu bir anlam dünyası yarattın öne sürmektedir örgütsel sembolizm yaklaşımı örgütlerde anlamın nasıl yaratıldığı sürdürüldüğü ve yıkıldığını insanların örgütte karşılaştığı problem ve fırsatlarla ilgili sembollerinin altında yatan anlamları araştırmaktadır okul yaşamı öznel yönü ağır basan ve aynı zamanda içinde yaşayan bireyler tarafından anlatılan özgün bir deneyim ve süreç olarak tanımlanabilir bu bağlamda her okulun içinde yaşayan bireylerle ortaklaşa şekilde inşa ettiği kendine özgü kültürlerinden bahsedilebilir kısaca okul kültürü kurumun kimliğidir diyebiliriz. Okul müdürü değişimin başlatıcısı ve yöneticisidir. Kültürel liderlik atölyesinde yapılan çalışmalarla kurum kültürünü oluşturan unsurlar arkeolojik kültür kazısı tekniğiyle katılımcılara aktarılmaktadır.

 

Hizmetkâr Liderlik Atölyesi

insan,doğası itibariyle sosyal bir varlıktır. Sosyal varlıklar hayatlarını sürdürebilmek için iş bölümüne ve rollerin paylaşımına ihtiyaç duyarlar. Bugün klasik, otoriter, baskıcı ve dediğim dedik tarzında güç kullanarak ve insanların başında Demokles'in Kılıcını sallayarak onları yönetme veya sosyal düzeni devam ettirmeye yönelik liderlik çağdışı kalarak anlamlı yitirmiştir. Bütün dünyada yeni liderlik modelleri geliştirilmiştir çünkü bütün araştırmalar göstermektedir ki klasik yöneticilik anlayışını kullanan liderler sorumluluğu altındaki bireylerin kalbine zihnine ve ruhuna hitap edememektedir. Hizmetkâr liderlerin özellikle kişisel çıkarlarından önce takipçilerin ihtiyaçlarını görmeye odaklandığını belirtmişlerdir. Bu özelliği onun dönüştürücü liderlik gibi etik değerlere önem veren diğer liderlik modellerinden de ayrılmasında önemli bir etkendir. Büyük lider olabilmek için ilk önce hizmet eden olmak gerektiğini vurgulayarak birçok anahtar özellik tanımlanmıştır bunlar girişken olma, dinleme ve anlama, hayal etme, geri çekilme, kabullenme, empati kurma kabiliyeti, sezgi, öngörü, farkındalık ve takım kurmadır. Okul müdürleri yönettikleri eğitim kurumlarının niteliğini etkileyebilecek konumda iş görenlerdir.

Hizmetkâr Liderlik atölyesinde topluma mal olmuş hizmetkâr liderin hayatlarından örnekler verilerek okul yöneticilerinde Hizmetkâr Liderlik farkındalığı amaçlanmaktadır.

 

Öğretimsel Liderlik Atölyesi

Son yıllarda okul yönetiminde uygulanan daha önceki birçok liderlik modelinden farklı olarak belirgin bir şekilde okul yöneticileri ve öğretmenler öğretimsel liderliğe odaklanmış lardır. Okulun amaçları bir anlamda eğitimin amaçlarıdır. Okul bu amaçlarına ulaşırsa yarının yetişkini olacak çocuklar bedensel, zihinsel ve duygusal yönden gelişip yarınki rollerine hazırlanmış olacaktır. Böylece okul işlevsel ve etkili olacaktır. oOkul ne kadar etkili olursa içerisinde bulunduğu toplum o kadar kalkınmış ve gelişmiş olacaktır.

Okulların başarılı bir şekilde devamlarını sürdürebilmeleri için teknolojik ilerlemeleri takip eden ve bilgi edinmeyi artıran hem de dinamik olarak değişen küresel bir ekonominin üstesinden gelebilecek cesur, yürekli ve yenilikçi eğitim liderlerine ihtiyacı vardır. Bu liderler okul alanlarında değişiklik ve yeniden yapılandırma için bir okul kültürünü kurarken eylem araştırmacısı, toplum irtibatçısı, değişiklik  temsilcisi ve çocuk savunucusu rollerine ihtiyaç duyacaktır.

Okulun bu amaçlarına ulaşabilmesi toplumun kalkındırılabilmesi, istenen refah düzeyine çıkarabilmesi öğretmenlerin elindedir. Bu nedenle öğretimsel liderlik vasfına sahip okul müdürleri öğretmenlere öğretmenlik yaparak bu gelişimi sağlamak zorundadır.

Bu atölye çalışmamızda okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özellikleri tanıtma uygulamaları yapılmaktadır. Sonuç itibariyle toplumu yönlendirecek ve geliştirecek güce sahip kişiler öğretmenler; öğretmenlerin bu görevlerini ve yetilerini yönlendirecek gelistirecek kişiler ise okul müdürleridir.

 

Eğitimler


Eğitim Oyunları


Arduino


Oyun Temelli Blok Kodlama


Çözüm Odaklı Koçluk


Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu


Sosyal Medya Farkındalığı


Etkinliklerle Değerler Eğitimi


Etkili Sunum Teknikleri


İletişimde Beden Dİli


Eğitimde Drama


Liderlik ve Takım Yönetimi


Akıl ve Zeka Oyunları


Etkili Sınıf Yönetimi